WORKSHOP

PROGRAM 20 APRIL

BOKA PLATS

Förmiddag 09:00–12:30

Arkitekturell förmåga – handboken

Per-Erik Padron, konsult, Perago

Joakim Jerbrant, chefsarkitekt, Nordea

 

Iasa har bland annat till uppgift att utveckla det intellektuella kapitalet inom arkitektur. Ett led i detta arbete är att en gång per år ta fram en bok i ämnet.

 

Detta arbete görs tillsammans med personer som i sin dagliga gärning arbetar med arkitektur. Under 2015 tog Iasa fram boken ”Arkitekturell förmåga – Handboken”. Boken hanterar frågeställningar såsom:

 

 • Vad är arkitektuell förmåga?
 • Varför får vi inte det arkitekturella arbetet att fungera?
 • Förutsättningar och skickligheter som behövs för arkitekturell förmåga
 • Vilka är fallgroparna?
 • Vilka är hävstängerna?

 

I boken beskrivs också en metod att mäta organisationens arkitekturella förmåga. Med hjälp av dessa mätningar kan man jämföra sig med en annan organisation eller studera den egna utvecklingen mellan åren. Under denna workshop går bokens redaktör och en av författare igenom innehållet, i dialog med deltagarna.

 

Per-Erik ingår i Iasa;s styrelse och ansvarar för arbetet med det intellektuella kapitalet. Joakim är chefsarkitekt på Nordea med 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, främst inom bank och finans.

 

Han har de senaste 7 åren jobbat med att etablera en arkitekturel förmåga och har stor erfarenhet om möjligheter och utmaningar i detta område. Båda två arbetade med en grupp bestående av 12 yrkesverksamma arkitekter för att ta fram boken.

Arkitektens roll i den digitala transformationen

Michael Forsberg, affärsutvecklingsansvarig,  Forefront Consulting Group

Johanna Värild, konsult, Forefront Consulting Group

Fredrik Wallin, affärsarkitekt, Forefront Consulting Group

 

Vi vill utforska arkitektens roll i den digitala transformationen och skapa energi i frågan. Idag finns det statistik att 80% av digitala transformationer misslyckas och finns ett antal indikatorer varför detta sker.

 

En av huvudfaktorerna är att en anpassad arkitekturell förmåga saknas. Arkitekten spelar en avgörande roll och är en Key Enabler för att lyckas.

 

Under workshopen vidareutvecklar vi en operationell modell för hur arkitekturförmågan skall utformas för att stödja en digital transformation.

 

Följande frågeställningar kommer diskuteras under workshopen:

 

 • Krävs det att arkitekten/funktionen får en tongivande roll under ett digital genomförande. Hur påvisar vi i så fall vårt värde och gör det naturligt för verksamhet att inkludera och se arkitektur som en hävstång för en digital transformation.
 • Vad krävs av arkitekten och hans team? Vilka arkitekturförmågor, personligheter och egenskaper krävs?
 • Genomgång och revidera en operationell model för hur vår arkitekturförmåga skall “riggas” för att stödja en modern digital transformation.
 • Vilken del i organisationen skall arkitektteamet utgå ifrån? Kan det vara olika för olika företag och vad man har för uppbyggt förtroendekapital?
 • Vad ser vi för fallgropar?

 

Michael Forsberg kommer från Forefront Consulting Group och har rollen som affärsutvecklingsansvarig . Michael är en Thought Leader inom arkitektur och driver Forefronts satsning inom arkitektur. Vidare agerar Michael senior rådgivare åt ett flertal av Forefronts kunder och är ofta involverad i våra kunders arbete med arkitektur.

 

Michael har en bred teknisk och affärsmässig bakgrund och jobbat både hos konsultbolag och linjeföretag. Michael har både jobbat med att ge coaching till chefsarkitekter och själv jobbat som chefsarkitekt i olika roller.

 

Johanna Värild arbetar idag som konsult på Forefront Consulting Group. Hon har en lång erfarenhet av att skapa strukturer för att navigera i komplexa förändringsarbeten.

 

Johanna har arbetat i olika linjeroller såväl inom arkitektur som i olika chefsroller i ett flertal branscher och är idag med och  driver Forefronts satsning inom arkitektur.

 

Fredrik Wallin är en erkänt erfaren Enterprise Architect och affärsarkitekt med över 15 års erfarenhet i ledande arkitektroller. Som ledare internt på Forefront är Fredrik djupt engagerad i utvecklingen av Forefronts egen kompetens inom arkitekturområdet, inte minst kopplat till nya utmaningar framdrivna av olika typer av digitaliseringstrender.

 

Fredrik har stor vana att leda olika typer av analyser och förstudier i syfte att konkretisera beslutsunderlag som tydliggör vägval och förenklar beslutsfattande för ledningsgrupper  på alla nivåer. De senaste åren har nästa alla uppdrag haft Digitalisering som gemensam nämnare för de utmaningar som kunderna står inför.

Agila arkitekter och agil arkitektur, finns det?

Per-Magnus Skoogh, Agile Organisational Coach, mPeira

 

Med avstamp i Per-Magnus presentation från konferensens första dag, tränger sig denna workshop djupare in i dessa och relaterade frågor. Syftet är att vi tillsammans försöker förstå vad som är på gång och diskutera vilka konsekvenser det kan få.

 

Vad agil arkitektur är utgör en fråga i sig och vi behöver förstå den djupare innan vi kan ge oss i kast med att diskutera roller. En roll behöver ha ett syfte och utan ett tydligt sådant är diskussionen om rollens innehåll näst intill meningslös.

 

Vi identifierar några huvudprinciper och kontrasterar, för att vara extra tydliga, traditionell arkitektur mot agil. När vi så börjar bli ense om vad agil arkitektur kan tänkas betyda, tittar vi vidare på vilka olika roller som behövs.

 

Finns det några specifika arkitektroller kvar alls? Kan andra än arkitekter utföra arkitektur? På vilket sätt förändras rollerna när vi går från ett traditionellt specifikationsdrivet sammanhang till ett snabbrörligt agilt? Vad behöver förnyas, vad behöver vara kvar? Vad är barn och vad är badvatten?

 

Per-Magnus Skoogh har många års erfarenhet av att använda och införa agila processer och arbetssätt. Han var bland de första i Sverige med att börja använda formellt definierade agila arbetssätt, när han började arbeta med DSDM/Atern för 15 år sedan.

 

Sedan dess har Per-Magnus använt Scrum, XP och andra agila tekniker i projekt i Sverige, Tyskland och England. Idag hjälper han organisationer att ta till sig olika agila tekniker med fokus på ökad verksamhetsnytta i Norden och ut över världen.

 

Per-Magnus är certifierad SPC (Scaled Agile Framework Program Consultants).

12:30

Lunch

Eftermiddag 13:30–17:00

Att kommunicera arkitektur – handboken

Per-Erik Padron, konsult, Perago

Stefan Asanin, IT-arkitekt, Vattenfall

 

Iasa har bland annat till uppgift att utveckla det intellektuella kapitalet inom arkitektur. Ett led i detta arbete är att en gång per år ta fram en bok i ämnet. Detta arbete görs tillsammans med personer som i sin dagliga gärning arbetar med arkitektur. Under 2016 håller Iasa på med att ta fram en bok som heter ”Att kommunicera arkitektur –Handboken”. Dessa frågeställningar är exempel på workshopens innehåll där deltagarna kommer att ges en bättre insikt i hur kommunikation inom den egna verksamheten kan förbättras.

 

 • Varför ska man kommunicera arkitektur?
 • Vad ska man kommunicera?
 • Hur får man till en konstruktiv dialog?
 • Hur kan man använda arkitekturverktyg för att underlätta dialogen?
 • Vilka är fallgroparna?
 • Vilka är hävstängerna?

 

Under denna workshop går bokens redaktör och en av författare igenom innehållet, i dialog med deltagarna.

 

Per-Erik och Stefan är båda med i Iasa;s styrelse och arbetar tillsammans med en grupp bestående av 20 yrkesverksamma arkitekter med att ta fram boken. Per-Erik arbetar som konsult inom arkitekturområdet. Stefan arbetar med arkitektur på Vattenfall.

Arkitekturutvärdering – hot eller möjlighet?

Even-André Karlsson, konsult och adjungerad professor, LTH

Henrik Sörling, IT-arkitekt, Sveriges Radio

 

Addalot har i många sammanhang fått uppdrag att utvärdera arkitekturen till en produkt. Det kan vara i situationer där man vill köpa ett bolag, ta över ett produkt, eller att man har köpt ett produkt, men inte är nöjd, och vill få en djupare förståelse av styrker och svagheter.

 

Syftet med arkitekturutvärderingen är att få en objektiv analys för kommande produktbeslut. Vi brukar säga att en arkitekturutvärdering för ett system är som en besiktning för en bil eller en överlåtelsebesiktning för ett hus – något som borde vara obligatorisk.

 

I denna presentationen vill vi gå genom metoden som vi använder för att göra detta, vilka områden vi analyserar, och vanliga svagheter och risker vi ofta stöter på.

 

Områden som vi utvärderar är:

 

 • Funktionalitet
 • Logisk struktur, gränssnitt, dynamisk arkitektur,
  dokumentation och spårbarhet
 • Flexibilitet, förståbarhet och underhållbarhet
 • Skalbarhet, prestanda, redundans, säkerhet
  och safety (om relevant)
 • Kod struktur och kvalitet, öppen källkod och
  tredje parts komponenter
 • Testbarhet, test strategi, automation och täckning
 • Framtidsplaner

 

Vi avslutar med att gå genom ett exempel på en utvärdering som vi nyligen gjorde för Sveriges Radio/en kund.

 

Denna presentationen är intressant för båda arkitekter som vill utvärdera produkter och för arkitekter som vill förbereda sig och sitt system för en utvärdering.

 

Even-André Karlsson har över 20 års erfarenhet som konsult hos större programvaruföretag. Ett av hans expertområden är att utvärdera, dokumentera och utveckling av processer för arkitekturarbete. Even har bland annat modellerat Ericssons GPRS och BTS samt varit adjungerad professor vid LTH under tre år.

 

Henrik Sörling är sedan 5 år IT-arkitekt på Sveriges Radio. Han har en bakgrund som arkitekt på Regeringskansliet och som konsult. Henrik fokuserar på att få den övergripande arkitekturen att stödja kärnverksamhetens behov, bland annat när inköpta system ska vidareutvecklas.

 

Ankarmodellering i en föränderlig verklighet

Lars Rönnbäck, Up To Change

 

Ankarmodellering är en agil informationsmodelleringsteknik för all typ av data, även big, som förändras över tid. Vid förändring går ingen information förlorad, vilket gör det möjligt att resa tillbaka i tiden och se data så som den såg ut ur alla informatörers synvinklar, eftersom varje datapunkt lagras tillsammans med dess giltighetstid, tillförlitlighet och informatör.

 

Detta gör det också möjligt att hantera data som strider mot varandra och motsatsdata. Med ett hundratal implementationer runt om i världen, varav de största på över 50TB, är detta en teknik på stark frammarsch.

 

 • Filosofi och teori kring ankarmodellering
 • Sänk ditt Total Cost of Ownership
 • Identifiering, ett nyckelbegrepp
 • Bitemporalitet och motstridiga uppgifter
 • Case study av avito.ru (ryska blocket)
 • Det fria modelleringsverktyget Anchor Modeler

 

Lars Rönnbäck arbetar som konsult hos Up To Change och som forskare vid Stockholms Universitet. Han har en master i matematik från Uppsala Universitet och har specialiserat sig inom informationsmodellering och modeller för lönsamhetsprognoser.

 

Han har arbetat med några av de största bolagen inom bank, finans och detaljhandel i Sverige och har mer än tio års erfarenhet av Business Intelligence och Ankarmodellering.

 

Lars förekommer också ofta som talare på internationella mässor och konferenser, samt certifierar inom ankarmodellering.

BOKA PLATS

Kontakt

Organisatörer

© ITARC 2016